Kodeks Etyczny - AGENCJA TESTERÓW WIERNOŚCI ''ATW''

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kodeks Etyczny


Kodeks Etyczny
TESTERÓW WIERNOŚCI był efektem poczucia działania zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie normami etycznymi, moralnymi jak i prawnymi.

Kodeks Etyczny zawiera wytyczne jakimi powinien kierowa
ć się TESTERZY WIERNOŚCI tak by nie naruszać dóbr klientów, a móc skutecznie działać. Klienci mają prawo wiedzieć, iż osoby wykonujące pracę Testera dysponują określonymi środkami, które mają gwarantować wykonanie zlecenia w sposób należyty, rzetelny profesjonalny oraz odpowiedzialny.

Etyczne standardy wykonywania dzia
łalności obejmują również świadomość, iż treści w nim zawarte nie są ostateczne i mogą ulec zmianie wraz z rozwojem zawodu i świadomości społecznej.  

Dział I
Postawa i sposób post
ępowania.


1.Tester kierowa
ć się musi wysokim morale zawodowym jak i społecznym;
2.Tester posiada odpowiednie kwalifikacje
, a w pracy powinien wykorzystywać wiedzę, umiejętności jakie zdobył podczas szkoleń;
3.Tester kieruje si
ę  w działalności zasadą dobra klienta;
4.Tester nie mo
że pozyskanych kontaktów wykorzystywać w celu pozyskania  własnych korzyści;
5.Tester d
ąży do  rozwiązania trudności w relacjach partnerskich klienta;
6.Tester może odmówić wykonania zleconego zadania jeśli jest to w żywotnym interesie klienta;Dział II
Odpowiedzialno
ść etyczna Testerów wobec klienta.

1.Tester musi szanować  godność klienta i jego prawa;
2.Tester zobowiązany jest wykazać zaangażowanie w wykonywaną  pracę na rzecz klienta poprzez wykorzystanie swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności;
3.Tester zobowi
ązany jest do udzielenia pełnej informacji firmie na zlecenie której działa;
4.Tester powinien konsultowa
ć się ze swoimi przełożonymi decyzje mogące zaważyć na interesie klienta w sposób istotny;  
5.Tester zobowi
ązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od obiektu w toku wykonywanych czynności;

Dział III
Odpowiedzialno
ść Testera wobec współpracowników.

1.W kontaktach ze współpracownikami tester powinien;
a) Respektowa
ć wiedzę i doświadczenie;
b) Przestrzega
ć zasady lojalności wobeć firmy zlecającej;
2.Tester powinien wspó
łpracować z innymi testerami w celu wykonywania obowiązków zawodowych;
3.Tester zobowi
ązuje się rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla interesu klienta;

Dział IV
Odpowiedzialno
ść Testera wobec pracodawcy.


1.Tester powinien przestrzega
ć zobowiązań podjętych wobec firmy zlecającej;
2.Tester powinien nieustan
nie dążyć do poprawy efektywności swojego działania;
3.Tester powinien w sposób racjonalny dysponowa
ć środkami finansowymi
i materialnymi powierzonymi w celu wykonania zadania;
4.Tester nie mo
że świadczyć w momencie wykonywania jednego zlecenia pracy o tym samym charakterze na rzecz innej firmy.


*Kodeks Etyczny Testerów Wierności oraz jego części są chronione prawami własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) wraz z nowelizacją z dnia 25 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610) oraz z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 869) z późniejszymi zmianami oraz Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 119, poz.1117 z późniejszymi zmianami.

**Powielanie i dystrybucja w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek no
śniku (włączając Internet) są bez zgody firmy AGENCJA TESTERÓW WIERNOŚCI ATW niedozwolone.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
Free Web Hosting